DutchEnglish
Logo Nourmedia

Marketing nieuws & tips

Gratis afbeeldingen downloaden zonder auteursrecht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Nourmedia
reclamebureau voor websites, huisstijlontwikkeling en drukwerk

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door Nourmedia gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Nourmedia verrichtte handelingen.

1.2 Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen, in onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.

1.3 Door ondertekening van een overeenkomst (offerte of bevestiging) met Nourmedia verklaart de opdrachtgever dat hij akkoord gaat met de voorwaarden zoals beschreven in de overeenkomst.

De (aan)betaling van deze overeenkomst geschiedt dan ook als akkoord.

1.4 Nourmedia heeft het recht haar algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen. In geval van wijziging zal opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden per mail ontvangen. Bij verlenging van een dienst is de laatste versie van de algemene voorwaarden automatisch aanvaard, tenzij Opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

1.5 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.6 Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2: Offertes

2.1 Nourmedia is slechts aan offertes gebonden, indien deze na aanvaarding van de opdrachtgever, door Nourmedia binnen 8 dagen wordt bevestigd en er een factuur wordt opgesteld en verzonden.

2.2 In haar offerte geeft Nourmedia aan welke diensten zij aanbiedt en welk bedrag daarvoor verschuldigd

2.1 Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de diensten is bindend.

2.3 De in offertes vermelde bedragen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW in Euro, tenzij anders aangegeven.

2.4 De door Nourmedia gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst

3.1 Nourmedia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt Nourmedia zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Nourmedia hoeft opdrachtgever hier niet van op de hoogte te stellen.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nourmedia aangeeft dat deze gegevens noodzakelijk zijn c.q. waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan Nourmedia beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt aan Nourmedia, behoudt Nourmedia zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Tevens behoudt Nourmedia zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4 Nourmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nourmedia is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens, mits deze onjuiste c.q. onvolledige informatie bij de opdrachtgever kenbaar behoorden te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Nourmedia de uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Contractsduur/ Uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Nourmedia aangetekend schriftelijk in gebreke te stellen.

4.3 Overeenkomsten met een bepaalde tijd (contractsduur) dienen drie (3) maanden voor afloopdatum van betreffende overeenkomst(en) aangetekend schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke waarvan een overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is aangegaan.

4.4 De contractsduur betreffende zoekmachine-onderhoud bedraagt twaalf (12) maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot het zoekmachine-onderhoud voor de eerste maal is voldaan. Opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.

Artikel 5: Levertijd en levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door Nourmedia en/of voor rekening van Nourmedia mocht geschieden.

5.2 Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 6: Wijziging van een overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. Nourmedia zal de opdrachtgever hierover zo spoedig als mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

6.3 Indien de wijziging c.q. aanvulling financiële- c.q. kwalitatieve consequenties heeft zal Nourmedia de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Nourmedia daarbij aangeven in welke mate de wijziging c.q. aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 van deze voorwaarden behoudt Nourmedia zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle door Nourmedia verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, offertes, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nourmedia worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of uit handen aan derden worden gegeven.

8.3 Nourmedia is gerechtigd een redelijke vermelding van makerschap in de werken op te nemen en een hyperlink naar de website van Nourmedia te voorzien, mits anders overeengekomen.

8.4 Alle wijzigingen in de overeengekomen diensten worden als meerwerk gefactureerd. Dit geldt ook indien Nourmedia meer werk moet verrichten of onder bezwaarlijker omstandigheden dan hij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte. In dit geval zal Nourmedia dit tijdig aangeven. Indien Opdrachtgever niet akkoord is, heeft hij het recht het uit te voeren meerwerk af te wijzen.

8.5 Nourmedia behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

8.6 De opdrachtgever is zonder de toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

8.7 Zolang hierover geen nadrukkelijke schriftelijke of elektronische afspraken zijn gemaakt, heeft Nourmedia de vrijheid om het product te gebruiken voor eigen portfolio, publiciteit of promotie.

8.8 Bij iedere schending van het auteursrecht van Nourmedia is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en boete van € 5.000,00 verschuldigd aan Nourmedia, onverminderd het recht van Nourmedia om andere rechtsmaatregelen te mogen treffen om de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 9: Opzegging van een lopende overeenkomst

9.1 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, zal Nourmedia de verrichte werkzaamheden, doch minimaal 85% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.2 In geval van tussentijdse opzegging van een dienst waaraan een contractduur is gekoppeld, wordt vanaf het moment van beëindiging tot aan einde contractduur (zie artikel 4 dezes) een eindafrekening opgemaakt, welke opdrachtgever binnen 14 dagen aan Nourmedia dient te voldoen.

9.3 Opdrachtgever dient het opzeggen van lopende overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Nourmedia te melden.

Artikel 10: Ontbinding van een overeenkomst

10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens Nourmedia te voldoen, is Nourmedia, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Nourmedia tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Nourmedia verder toekomende rechten. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen abonnementsprijs te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.

10.2 Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 Nourmedia kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden te saneren, dan wel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtgever is verplicht Nourmedia terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. Nourmedia zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10.4 Opdrachtgever dient de ontbinding van een overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Nourmedia te melden.

Artikel 11: Monsters, modellen, ontwerpen en voorbeelden

11.1 Indien aan opdrachtgever een monster, model, ontwerp of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model, ontwerp of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model, ontwerp of voorbeeld.

Artikel 12: Gebreken/Klachtentermijnen

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan Nourmedia.

12.2 Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal Nourmedia de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. In geval van zinloos, hoeft Nourmedia opdrachtgever derhalve niet schadeloos te stellen.

Artikel 13: Honorarium

13.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 3 en 7 van dit artikel.

13.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

13.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nourmedia. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij ook nu weer een afwijkend tarief is overeengekomen.

13.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reis- en verblijfskosten.

13.5 Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie (3) maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

13.6 Indien Nourmedia met de opdrachtgever een vast honorarium c.q. uurtarief overeenkomt, is Nourmedia niettemin gerechtigd tot verhoging dezes.

13.7 Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang aangetekend schriftelijk op te zeggen, dit dient dan echter binnen 14 na het kenbaar maken ervan te geschieden. Hierna accepteert opdrachtgever de verhoging.

Artikel 14: Betalingscondities

14.1 Betaling dient te geschieden binnen vijf (5) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment tot aan het moment der algehele voldoening rente verschuldigd ad. 3 % per maand over de hoofdsom.

14.2 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, opheffing onderneming, overname onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.

14.3 Nourmedia behoudt zicht het recht aanbetalingen niet terug te storten. Dit wordt bepaald aan de hand van geleverde werkzaamheden.

14.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).

14.5 Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes dient de opdrachtgever dit binnen vijf (5) dagen na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan Nourmedia kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte dezes.

Artikel 15: achterstand in betaling

15.1 Nourmedia heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Nourmedia niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Nourmedia zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Nourmedia kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 16: Incassokosten/(Buiten)gerechtelijke kosten

16.1 Indien de opdrachtgever in verzuim treedt en niet tot betaling overgaat komen alle kosten welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen BTW, exploitkosten, etc.

16.2 In een 1ste herinnering wordt het factuurbedrag vermeldt. Indien de opdrachtgever in verzuim treedt wordt een 2de herinnering opgesteld met €40,- euro excl. btw aan administratiekosten. Indien de opdrachtgever wederom in verzuim treedt worden hier de incassokosten bij opgeteld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45. 

Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Nourmedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgeleverde opdrachten, dan wel de inhoud van websites gehost op webservers.

17.2 Nourmedia en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten.

17.3. Nourmedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen aan de webserver, indien een domein offline is geraakt of email niet wordt verwerkt.

17.4. Nourmedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij domeinnaamregistrant (voor buitenlandse extensies) of anderen (leveranciers) waarop Nourmedia geen invloed kan uitoefenen.

17.5 Een tijdelijke buitengebruikstelling ten gevolge van onderhouds-werkzaamheden en/of updates kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Artikel 18: Overmacht

18.1 In overmachtsituaties worden de verplichtingen van Nourmedia opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Nourmedia niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat.

18.2 Indien Nourmedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen als ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen zelfstandige waarde kent.

18.3. In geval van overmacht is Nourmedia gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

18.4. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 19: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden, zullen in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

19.2 Op elke overeenkomst tussen Nourmedia en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.3 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan als gevolg van of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

All disputes arising out of or in connection with this agreement shall be exclusively settled by the competent court in the Netherlands.

Privacy- & cookieverklaring

Nouremdia VOF, gevestigd aan de Jerome Kernplantsoen 22, 3543DK Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nourmedia VOF
Jerome Kernplantsoen 22
3543DK Utrecht
+316 437 80 342
info@nourmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nourmedia VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nourmedia.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nourmedia VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Nourmedia VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nourmedia VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nourmedia VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nourmedia VOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nourmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Nourmedia VOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nourmedia VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@nourmedia.nl. Nourmedia VOF heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
Nourmedia VOF past TLS (voorheen SSL) toe. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Cookie- & Privacyverklaring dan kun je een bericht te sturen middels ons contactformulier.

Welke cookies gebruiken jullie dan? En waarom?

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dit gebruiken we om bij te houden en rapportages te krijgen over jij als bezoeker de website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden doorgeven als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt standaard niet meegegeven, dus jij kan niet gelinkt worden aan deze bezoekersgegevens. Geef je toestemming voor het gebruiken van je IP-adres? Dan wordt je websitebezoek geregistreerd tot op woonplaats-niveau. Je hoeft dus niet bang te zijn dat ze precies weten waar je woont. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft beloofd zich te houden aan de Privacy Shield-principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat de verwerking van jouw eventuele persoonsgegevens altijd onder goede bescherming gaat. 

Social plug-ins
Op onze website staan buttons opgenomen waarmee je ons kan liken, delen of volgen op social media als Facebook en Twitter. In deze buttons zitten stukjes code die van Facebook, Twitter of andere social media platvormen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Benieuwd wat zij met je (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies verwerken? Lees hun privacyverklaring dan even.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + hebben beloofd zich te houden aan de Privacy Shield-principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat de verwerking van jouw eventuele persoonsgegevens altijd onder goede bescherming gaat.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Dat doen we graag voor je: neem daarvoor even contact met ons op. Natuurlijk willen we niet dat iemand zich als jou voordoet, daarom kunnen wij je daarbij vragen om jezelf te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies in je browser vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden 
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen Algemene voorwaardenvia Your Online Choices (website: zie bij Meer informatie over cookies) zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden. 

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Volg ons voor meer nieuws & updates op