Logo Nourmedia

Nourmedia VOF

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Nourmedia

Reclamebureau voor websites, huisstijlontwikkeling en drukwerk

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door
Nourmedia gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Nourmedia verrichtte
handelingen.

1.2 Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen, in
onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.

1.3 Door ondertekening van een overeenkomst (offerte of bevestiging) met Nourmedia verklaart de
opdrachtgever dat hij akkoord gaat met de voorwaarden zoals beschreven in de overeenkomst.
De (aan)betaling van deze overeenkomst geschiedt dan ook als akkoord.

1.4 Nourmedia heeft het recht haar algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen. In geval van wijziging zal
Opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden per mail ontvangen. Bij verlenging van een dienst is de
laatste versie van de algemene voorwaarden automatisch aanvaard, tenzij Opdrachtgever schriftelijk
bezwaar heeft gemaakt.

1.5 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst
te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de
hoogte te stellen.

1.6 Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2: Offertes

2.1 Nourmedia is slechts aan offertes gebonden, indien deze na aanvaarding van de opdrachtgever, door
Nourmedia binnen 8 dagen wordt bevestigd en er een factuur wordt opgesteld en verzonden.

2.2 In haar offerte geeft Nourmedia aan welke diensten zij aanbiedt en welk bedrag daarvoor verschuldigd
is. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de diensten is bindend.

2.3 De in offertes vermelde bedragen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW in Euro, tenzij anders aangegeven.

2.4 De door Nourmedia gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst

3.1 Nourmedia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Bovenstaande algemene voorwaarden zijn juridisch gecontroleerd en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Nourmedia behoudt zich het recht voor om tussentijds de algemene voorwaarden te wijzigen en/ of aan te passen.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt Nourmedia zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Nourmedia hoeft opdrachtgever hier niet van op de hoogte te stellen.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nourmedia aangeeft dat deze gegevens noodzakelijk zijn c.q. waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk
zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan Nourmedia beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt aan Nourmedia, behoudt Nourmedia zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten
c.q. te beëindigen. Tevens behoudt Nourmedia zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever,
gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4 Nourmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nourmedia is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens, mits deze onjuiste c.q. onvolledige informatie bij de opdrachtgever kenbaar behoorden te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Nourmedia de uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Contractsduur/ Uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Nourmedia aangetekend schriftelijk in gebreke te stellen.

4.3 Overeenkomsten met een bepaalde tijd (contractsduur) dienen drie (3) maanden voor afloopdatum van betreffende overeenkomst(en) aangetekend schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke waarvan een overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is
aangegaan.

4.4 De contractsduur betreffende zoekmachine-onderhoud bedraagt twaalf (12) maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot het zoekmachine-onderhoud voor de eerste maal is voldaan. Opzegging
van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.

Artikel 5: Levertijd en levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door Nourmedia en/of voor rekening van Nourmedia mocht
geschieden.

5.2 Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op
schadevergoeding aanspraak te maken.
Bovenstaande algemene voorwaarden zijn juridisch gecontroleerd en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Nourmedia behoudt zich het recht voor om tussentijds de algemene voorwaarden te wijzigen en/ of aan te passen.

Artikel 6: Wijziging van een overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te annuleren.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. Nourmedia zal de opdrachtgever hierover zo spoedig
als mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

6.3 Indien de wijziging c.q. aanvulling financiële- c.q. kwalitatieve consequenties heeft zal Nourmedia de
opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal
Nourmedia daarbij aangeven in welke mate de wijziging c.q. aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 van deze voorwaarden behoudt Nourmedia zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle door Nourmedia verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
software, offertes, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nourmedia worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of uit handen aan derden worden gegeven.

8.3 Nourmedia is gerechtigd een redelijke vermelding van makerschap in de werken op te nemen en een hyperlink naar de website van Nourmedia te voorzien, mits anders overeengekomen.

8.4 Alle wijzigingen in de overeengekomen diensten worden als meerwerk gefactureerd. Dit geldt ook indien Nourmedia meer werk moet verrichten of onder bezwaarlijker omstandigheden dan hij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte. In dit geval zal Nourmedia dit tijdig aangeven. Indien Opdrachtgever niet akkoord is, heeft hij het recht het uit te voeren meerwerk af te wijzen.

8.5 Nourmedia behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

8.6 De opdrachtgever is zonder de toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

8.7 Zolang hierover geen nadrukkelijke schriftelijke of elektronische afspraken zijn gemaakt, heeft Nourmedia
de vrijheid om het product te gebruiken voor eigen portfolio, publiciteit of promotie.
Bovenstaande algemene voorwaarden zijn juridisch gecontroleerd en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Nourmedia behoudt zich het recht voor om tussentijds de algemene voorwaarden te wijzigen en/ of aan te passen.

8.8 Bij iedere schending van het auteursrecht van Nourmedia is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd aan Nourmedia, onverminderd het recht van Nourmedia om andere
rechtsmaatregelen te mogen treffen om de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 9: Opzegging van een lopende overeenkomst

9.1 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, zal Nourmedia de verrichte werkzaamheden, doch
minimaal 85% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.2 In geval van tussentijdse opzegging van een dienst waaraan een contractduur is gekoppeld, wordt vanaf het moment van beëindiging tot aan einde contractduur (zie artikel 4 dezes) een eindafrekening opgemaakt, welke opdrachtgever binnen 14 dagen aan Nourmedia dient te voldoen.

9.3 Opdrachtgever dient het opzeggen van lopende overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Nourmedia
te melden.

Artikel 10: Ontbinding van een overeenkomst

10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens Nourmedia te voldoen, is
Nourmedia, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Nourmedia tot
enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Nourmedia verder toekomende rechten.
De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen abonnementsprijs te betalen, totdat de overeenkomst
rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.

10.2 Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 Nourmedia kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door
schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de opdrachtgever
– al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever
faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden te saneren, dan wel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of
indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtgever is verplicht Nourmedia terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. Nourmedia zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10.4 Opdrachtgever dient de ontbinding van een overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Nourmedia te melden.
Bovenstaande algemene voorwaarden zijn juridisch gecontroleerd en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Nourmedia behoudt zich het recht voor om tussentijds de algemene voorwaarden te wijzigen en/ of aan te passen.

Artikel 11: Monsters, modellen, ontwerpen en voorbeelden

11.1 Indien aan opdrachtgever een monster, model, ontwerp of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model, ontwerp of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou
worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model, ontwerp of voorbeeld.

Artikel 12: Gebreken/Klachtentermijnen

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan Nourmedia.

12.2 Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal Nourmedia de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten,
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de
opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. In geval van zinloos, hoeft Nourmedia opdrachtgever derhalve niet schadeloos te stellen.

Artikel 13: Honorarium

13.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden c.q.
overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 3 en 7 van dit artikel.

13.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

13.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nourmedia. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij ook nu weer een afwijkend tarief is overeengekomen.

13.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reis- en verblijfskosten.

13.5 Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie (3) maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

13.6 Indien Nourmedia met de opdrachtgever een vast honorarium c.q. uurtarief overeenkomt, is Nourmedia niettemin gerechtigd tot verhoging dezes.

13.7 Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang aangetekend schriftelijk op te zeggen, dit dient dan echter binnen 14 na het kenbaar maken ervan te geschieden. Hierna accepteert opdrachtgever de verhoging.

Artikel 14: Betalingscondities

14.1 Betaling dient te geschieden binnen vijf (5) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment tot aan het moment
der algehele voldoening rente verschuldigd ad. 3 % per maand over de hoofdsom.
Bovenstaande algemene voorwaarden zijn juridisch gecontroleerd en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Nourmedia behoudt zich het recht voor om tussentijds de algemene voorwaarden te wijzigen en/ of aan te passen.

14.2 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, opheffing onderneming, overname onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden.
Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.

14.3 Nourmedia behoudt zicht het recht aanbetalingen niet terug te storten. Dit wordt bepaald aan de hand van geleverde werkzaamheden.

14.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).

14.5 Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes dient de opdrachtgever dit binnen vijf (5) dagen na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan Nourmedia kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte dezes.

Artikel 15: achterstand in betaling

15.1 Nourmedia heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Nourmedia niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Nourmedia zal opdrachtgever hiervan te
voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Nourmedia kan worden verlangd.
De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 16: Incassokosten/(Buiten)gerechtelijke kosten

16.1 Indien de opdrachtgever in verzuim treedt en niet tot betaling overgaat komen alle kosten welke
noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen BTW, exploitkosten, etc.

16.2 In een 1ste herinnering wordt het factuurbedrag vermeldt. Indien de opdrachtgever in verzuim treedt
wordt een 2de herinnering opgesteld met €40,- euro excl. btw aan administratiekosten. Indien de
opdrachtgever wederom in verzuim treedt worden hier de incassokosten bij opgeteld. De buitengerechtelijke
kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45.

Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Nourmedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgeleverde opdrachten, dan wel de inhoud van websites gehost op webservers.

17.2 Nourmedia en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de
schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of
diensten.

17.3. Nourmedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen aan de webserver, indien een domein offline is geraakt of email niet wordt verwerkt.
Bovenstaande algemene voorwaarden zijn juridisch gecontroleerd en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Nourmedia behoudt zich het recht voor om tussentijds de algemene voorwaarden te wijzigen en/ of aan te passen.

17.4. Nourmedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij domeinnaamregistrant (voor
buitenlandse extensies) of anderen (leveranciers) waarop Nourmedia geen invloed kan uitoefenen.

17.5 Een tijdelijke buitengebruikstelling ten gevolge van onderhouds-werkzaamheden en/of updates kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Artikel 18: Overmacht

18.1 In overmachtsituaties worden de verplichtingen van Nourmedia opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Nourmedia niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan twee (2)
maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling
van een schadevergoeding bestaat.

18.2 Indien Nourmedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen als ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen
zelfstandige waarde kent.

18.3. In geval van overmacht is Nourmedia gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

18.4. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of
bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 19: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden
betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden, zullen
in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

19.2 Op elke overeenkomst tussen Nourmedia en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.3 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan als gevolg van of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
All disputes arising out of or in connection with this agreement shall be exclusively settled by the competent court in the Netherlands.

Volg ons voor meer nieuws & updates op

Hoofdmenu